หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
.............. การที่เราประกอบกิจการ และมีสินค้าที่มีคุณภาพ ดี เป็นที่นิยมในตลาด จำเป็นต้องมีตราสัญลักษณ์ของสินค้าเรา เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าเราได้ง่ายขึ้นคะ


                        

เครื่องหมายการค้า

1.เครื่องหมายการค้าคืออะไร เครื่องหมายการค้า หรือชื่ออื่นที่เรียกว่า ตราสินค้า ยี่ห้อ brand หรือ โลโก้ ใช้สัญลักษณ์สากลคือ TM หรือ ตัวอาร์ ซึ่งมีวงกลมล้อมรอบ เป็นเครื่องหมายแสดงความถึงแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายอย่างร่วมกันถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันผู้อื่นลอกเลียน ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้ "เครื่องหมายการค้า"จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาด หากได้มีการสร้างเครื่องหมายการค้านี้ให้ติดตลาดแล้วลูกค้าจะจดจำ "แบรนด์" นี้ไว้ เพื่อเลือกสินค้าตามต้องการ ตามกฎหมายกำหนดให้มี 4 ชนิดคือ
1.เครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย ใช้หรือมีเจตนาจะใช้ในลักษณะเกี่ยว ข้องหรือเป็นที่หมายกับสินค้าของตน เป็นการแสดงให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายสินค้านั้น แตกต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
2.เครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย ใช้หรือจะใช้เป็นสัญญลักษณ์เกี่ยวกับบริการของตน เพื่อแสดงความว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายเป็นของตนซึ่งแตกต่างๆกับของบุคคลอื่น
3. เครื่องหมายรับรองเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย รับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการ ผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
4.เครื่องหมายร่วมหมายถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

2.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสิทธิประโยชน์อย่างไร
1. เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี
2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของเจ้าของ
3. มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
4. มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

3.ข้อสังเกตุของเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง ลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น นอก จากระบุถึงคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างกันแล้ว ยังจะบ่งถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าและความเป็นเจ้าของอีกด้วย
ดังนั้น ลักษณะดังกล่าวจึงต้องมีดังนี้
1.ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่องหมายการค้า
2.ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของตัวเครื่องหมายการค้านั้นเอง
3. จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น เครื่องหมายราชการ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์
4. จะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น เพราะอาจทำให้สาธารณชนสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าโดยพิจารณาจากตัวอักษร คำอ่าน รูปหรือภาพและการประดิษฐ์ของเครื่องหมาย เป็นต้น
 

4.ขั้นตอนการจดทะเบียน 
1. ผู้ขอต้องนำรูปเครื่องหมายที่ประสงค์จะจดทะเบียนมาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ ฝ่ายบริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม (ก .09 ) ขอตรวจสอบเครื่องหมาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบชั่วโมงละ 1000 บาท
2.ผู้ขอตรวจสอบต้องนำรูปเครื่องหมายแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะใช้กับสินค้า/บริการใดเพื่อจะได้ใช้ให้รหัสคำและจำพวกสินค้ารวมทั้งแนะนำวิธี การตรวจสอบคอมพิวเตอร์
3. กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้พอนายทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำปรึกษา ก่อนยื่นขอจดทะเบียน
อนึ่ง ผู้ที่จดทะเบียน ต้องเสียเวลาช่วงนี้มาก เพราะต้องตรวจรูปเครื่องหมายการค้าหลายชั่งโมงคะ
การเตรียมคำขอต่อายุ
คำขอต่ออายุ (ก.07) พิมพ์ข้อความระบุรายการสินค้าที่ต้องการต่ออายุและลงลายชื่อมือ
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ก.06) กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ เช่น สถานที่ส่งบัตรหมาย(ถ้ามี)
เอกสารประกอบคำขอต่ออายุ
-หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบบัจริงที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณี นิติบุคคล)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (กรณี บุคคลธรรมดา) -หนังสือมอบอำนาจ (ก.18) กรณีเปลี่ยแปลงตัวแทน (ถ้ามี)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวแทน (ถ้ามี)
 

5.สถานที่ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ชั้น 3 สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
-ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org
จังหวัดอื่น
-ให้ยื่นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง
-ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org

5.เอกสารประกอบการจดทะเบียน
 เอกสารที่ต้องเตรียม
1.รูปเครื่องหมายการค้าหรือบริการประมาณ10-20 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเครื่องหมายการค่า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
3.หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริงที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (ถ้ามี)

6.ใช้บริการสำนักงาน"เพื่อนงานและการบัญชี"
 "เพื่อนงานและการบัญชี"
ยินดีอำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทนท่าน ตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอน กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จนได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
-อัตราค่าบริการ จดทะเบียนกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายละ 10,000 บาท สำหรับสินค้าไม่เกิน 1 รายการ ถ้าเกิน คิด 500 บาท ต่อหนึ่งรายการ


คู่มือสำหรับการออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างมืออาชีพ


คู่มือสำหรับนักออกแบบมืออาชีพรวมภาพสัญลักษณ์


สามารถสั่งซื้อได้ที่ http://www.friendbookshop.com

เป็นไงคะ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนัก แต่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบมาก หลายชั่วโมงเลยคะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270