หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ

ด้วยหนังสือยิมยอมฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

 

ข้าพเจ้า...........................................................................................................


อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ซอย.........................................

ถนน....................................................ตำบล/แขวง..........................................

อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด.............................................................


ซึ่งเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์/เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ในอาคารสิ่งปลูกสร้างเลขที่..........................

ซอย.........................................ถนน....................................................

ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..................................................

จังหวัด.............................................................

ยินยอมให้ (ชื่อบริษัท)................................................................................................................


ใช้เป็นสถานประกอบการดังกล่าวได้ โดยไม่ได้คิดค่าเช่า จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

หนังสือฉบับนี้กระทำเมื่อวันที่..........................................................................


ลงชื่อ.......................................................................................................................ผู้ให้ความยินยอม


(......................................................................................................................)


ลงชื่อ...................................................................................................................พยาน


(..............................................................................................................)


ลงชื่อ...................................................................................................................พยาน


(..............................................................................................................)