รายงานการประชุม

    ของ

    บริษัท/ห้างหุ้นส่วน..................................

 ประชุมเมื่อวันที่ ............................ ณ.บ้านเลขที่...........หมู่ที่.........ซอย......................................... ถนน....................................................


ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..................................................


จังหวัด.............................................................


มีผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน มาประชุม ......คน ครบองค์ประชุม โดยมี...................................................เป็นประธานที่ประชุม
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้


1.วาระที่1 เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพิ่อทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....................ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ตั้งแต่วันที่........................................จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-ที่ประชุมรับทราบ

2.วาระที่2 เรื่องขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำมาใช้ภายในกิจการ

ประธานเสนอที่ประชุมว่า...เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการทำธุรกิจ ประธานฯเสนอให้เปิดบัญชีเงินฝากและสมัครใช้บริการทางการเงินต่างๆกับ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก ตามรายละเอียดดังนี้
1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2.เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน
โดยในบัญชีดังกล่าวมีเงื่อนไขการสั่งจ่าย ดังนี้
ให้นาย เพื่อนบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ประธานชี้แจง ให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้ที่ประชุมรับรอง

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามที่ประธานเสนอ

3.วาระที่3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องเข้าพิจารณา
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ...............................................................ประธานที่ประชุม

                      (นายศักดิ์ ทัพใหญ่)