หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
การจดทะเบียนย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่  
.............. ภายหลังจากที่มีการประกอบกิจการซักระยะหนึ่ง อาจต้องขยับขยายกิจการ ก็อาจต้องมีการย้ายสำนักงานหรือที่อยู่ ที่ดีกว่าเดิม แต่มีหลายเหตุผลที่จำเป็นต้องย้ายสำนักงาน ลองดูคะว่า การย้ายสำนักงานต้องทำอย่างไรบ้าง


                        

หนังสือแนะนำ
                             

การย้ายสำนักงานแห่งใหญ่หรือที่อยู่สำนักงานแห่งใหญ่หรือสาขา

1.การย้ายแบบไหน ท่านต้องมีสถานที่ประกอบการใหม่ที่แน่นอน และต้องดูว่าต้องการย้ายจากไหน ไปไหน เช่น
ย้ายภายในเขตเดียว,ย้ายต่างเขตต่างพื้นที่,ย้ายข้ามจังหวัด เป็นต้น
ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ต้องแจ้งสรรพากรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ถ้าย้ายภายในเขตเดียวกัน ไม่ต้องแจ้งเขตที่ออกหรือแจ้งเข้า ให้แจ้งที่สรรพากรพื้นที่ ที่รับผิดชอบในเขตนั้น
แต่ถ้าย้ายต่างเขตพื้นที่หรือย้ายข้ามจังหวัด ต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกด้วย ตามเขตพื้นที่หรือตามจังหวัดนั้นด้วยคะ

2.เงื่อนไขการย้าย
ถ้าจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านต้องแจ้งกรมสรรพากรก่อน ไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วค่อยไปจดเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มิฉะนั้นท่านอาจต้องโดนปรับอาญาด้วยนะคะ

หลักฐานและเอกสารในการขอจดทะเบียนย้ายสำนักงานและภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้
นิติบุคคล(บริษัท,ห้าง)
1.รายละเอียดหรือข้อมูลว่า ต้องการย้ายจากไหนไปไหน(พิมพ์ในกระดาษ A4)
2..สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 1 เดือน 4 ชุด
3. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียน เซ็นรับรองประทับตรา 4 ชุด
4..สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจใน หนังสือรับรอง 4 ชุด

5.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็นบริษัท)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2 ชุด
6.สำเนารายงานการประชุมหรือข้อบังคับ(กรณีเป็นบริษัท) 2 ชุด
7.แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ 2 ชุุด ,ทะเบียนบ้านสถานประกอบการแห่งใหม่ และสำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ถ้าในกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
8.สำเนา ภพ.01,ภพ.01.1 (จด Vat ครั้งแรก) 2 ชุด พร้อมเอกสารฉบับจริง
9.สำเนา ภพ.09 (การจดเปลี่ยนแปลงต่างๆ) (ถ้ามี) 2 ชุด พร้อมเอกสารฉบับจริง
10.ภพ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)สำเนา 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)
11.หนังสือยินยอมที่ตั้งประกอบการ พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้าน (สำหรับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)
หรือ กรณีที่สถานประกอบการไม่มีเจ้าบ้าน ให้เจ้าของยินยอมพร้อมแสดงหลักฐานกรรมสิทธิ เช่น สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดิน 3 ชุด
กรณีทำสัญญาเช่า ให้ทำสัญญาเช่าในนามบริษัทฯหรือห้างฯ แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรให้เรียบร้อย (จำนวน 2 ชุด)

สามารถดูตัวอย่างหนังสือยินยอมได้ที่นี่ (คลิกดูตัวอย่างหนังสือยินยอม)
12. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการใหม่ 3 ชุด
13.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอมแล้วแต่กรณี 3 ชุด
ถ้าเช่า ต้องเช่าในนามนิติบุคคล(บริษัท,ห้าง)และติดอากรให้เรียบร้อย(พันละ1บาท/เดือน/ปี)
14.แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ให้กรรมการมีอำนาจเซ็นรับรองและประทับตรา(ให้วาดเอง ไม่เอาจาก Google Map) 5 ชุด
15. ต้องทำป้ายชื่อบริษัทหรือห้างฯ แล้วถ่ายรูปป้ายและสถานประกอบการ
ถ่ายให้เห็นป้ายพร้อมบ้านเลขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่(ติดป้ายตรงไหน)ให้ชัดเจน
แล้วถ่ายตัวอาคารเช่น เป็นบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ โกดัง โรงงาน และถ่ายออฟฟิศ มีโต๊ะทำงาน
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวน 4 ชุด
อนึ่ง
ในการจดทะเบียนย้ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันจดทะเบียน อาจต้องนำเอกสารตัวจริงทุกอย่างไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
มีเอกสารดังนี้
1.หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์
2.หนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็นบริษัท)
3.รายงานการประชุม(กรณีเป็นบริษัท)
4.บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ,หุ้นส่วนผู้จัดการ
5.บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
6.สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดิน
7.ทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
 

สถานที่ยื่นคำร้องขอจดย้ายสำนักงานและทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในเขตกรุงเทพมหานคร
-ให้ยื่นที่ฝ่ายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ (สพท.) ทุกแห่ง
-ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางเว็บไซด์สรรพรกร http://rdserver.rd.go.th/online/regFrameset5.html
จังหวัดอื่น
-ให้ยื่นจดทะเบียนที่ตั้งสรรพากรอำเภอหรือให้ยื่นที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด
-ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางเว็บไซด์สรรพรกร http://rdserver.rd.go.th/online/regFrameset5.html
ย้ายสรรพากรแล้ว
-ในการจดทะเบียนย้ายภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการแจ้งเข้าแจ้งออกแล้ว หลังผ่านไปอีก 15 วัน (ตามที่แจ้งใน ภพ.09)
เราต้องไปจดทะเบียนย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เรียบร้อย

ใช้บริการสำนักงาน"เพื่อนงานและการบัญชี"
 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล
-ค่าบริการในการจดย้ายขึ้นอยู่กับพื้นที่การย้าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
-ยื่นจดรวดเร็ว เอกสารพร้อมใช้เวลา 1 วันคะ
จังหวัดอื่น
-จังหวัดอื่นก็คิดตามจังหวัดคะว่าท่านจะย้ายเข้าในจังหวัดใด

เป็นไงคะ การขอย้ายสถานที่ประกอบการมีขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเอกสาร,สถานที่ประกอบการคะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270