เพื่อนบัญชีและธุรกิจ สำนักงานบัญชี เพื่อนงานและการบัญชี
36/201 ซอยเลียบคลองสอง 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510 โทร.081-622-1890
สายด่วน :
(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
เว็บไซด์ : http://www.account-friend.com

ใบเสนอราคาจดเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
(แปรสภาพห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัทจำกัด)

เรื่อง    ใบเสนอราคาจดเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท(แปรสภาพห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัทจำกัด)

เรียน   ท่านผู้ใช้บริการ

รายละเอียดขอบเขตงานในการดำเนินการทั้งหมด

 

1.รับเอกสารและข้อมูลต่างๆ


2.จัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียนเริ่มต้น


3.ประกาศหนังสือพิมพ์เรียกประชุม


4.จัดทำตรายางบริษัท,ใหม่


5.จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


6.แก้ไขเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี


7.แก้ไขระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


8.คืนเอกสารให้กับลูกค้า


 

อัตราค่าบริการ

 

จดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วน+ประกาศหนังสือพิมพ์+ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการจดทะเบียนทั้งหมด+ตรายาง+บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,000 บาท


 

หมายเหตุ

 

             1.จดทะเบียน ณ จังหวัด ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นนทบุรี คิดเพิ่มอีก 500 บาท

             2.กรณี พิมพ์เอกสาร และ ส่งเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายกเลิกการจดทะเบียนจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

             3.กรณี พิมพ์เอกสาร และ ส่งเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องการแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลต่างๆซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของลูกค้าเอง คิดค่าบริการเพิ่มอีก 500 บาท/ครั้ง

 

ขั้นตอนการส่งมอบงาน

"เพื่อนงานและการบัญชี"จะทำการจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทให้ท่านอย่างรวดเร็ว
เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยจากท่าน โดยใช้ระยะเวลา การจดทะเบียนเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทประมาณ 1 เดือน(ยกเว้นกรณีเกิดปัญหากับกรมฯ เช่น เครื่องเสีย,ตรงกับวันหยุดราชการ เป็นต้น)และจะจดทะเบียนแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ 1 วัน จากนั้นจะส่งมอบงานที่ทำเสร็จ พร้อมเอกสาร คืนแก่ท่านไม่เกิน 3 วันนับจากเอกสารได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อย


การเรียกเก็บค่าบริการ

การชำระเงินมีดังนี้


             งวดที่1.ชำระเงินมัดจำวันไปรับเอกสารครั้งแรก 4,000 บาท

             งวดที่2.ชำระเงินที่เหลือในวันเซ็นเอกสาร อีก 10,000 บาท             หมายเหตุ- การรับเงินทุกครั้งจะมีใบเสร็จรับเงินออกให้เป็นหลักฐานการบริการของเรากระทำด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อท่านเสมอและเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทฯของท่าน ถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักกฎหมาย ซึ่งเราได้ดำเนินการและความชำนาญกว่า 15 ปีแล้วครับ

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อนงานและการบัญชี