หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือ หจก. 
.............. การที่เราเปิดและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมา ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค มาเพื่อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนั้น เมื่อดำเนินกิจการแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ด้วยเหตุหลายอย่าง จึงจำเป็นต้องเลิกกิจการ และต้องจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนอย่างแน่นอนแล้ว ดังนั้น เรามาดูวิธีการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนกันว่า ยุ่งยากขนาดไหน กันนะคะ

                        

การเลิกห้างหุ้นส่วน

สาเหตุการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วน มีหลายกรณี คือ
1.โดยผู้เป็นหุ้นส่วน
1.1ก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกยินยอมพร้อมกัน ตกลงว่าจะเลิกห้างหุ้นส่วน และถ้ามีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ สามารถตกลงกันเรื่องการชำระหนี้ได้และยินยอมเลิกห้างฯได้ หรือเลิกกิจการได้
1.2 หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายค้าแข่งกับห้าง และหุ้นส่วนคนอื่นลงมติให้เลิก

2.เลิกโดยผลของกฎหมาย ได้แก่
•กรณีกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
•ตั้งห้างโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
•ตั้งห้างเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อกิจการนั้นเสร็จ
•หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชี และได้บอกเลิกก่อน 6 เดือน
•หุ้นส่วนตาย ล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ
•ห้างหุ้นส่วนล้มละลาย
•เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย
•หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว
•นายทะเบียนขีดชื่อห้างฯออกจากทะเบียน (ถอนทะเบียนร้าง)

3. เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนคือ
•หุ้นส่วนจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยสำคัญ
•กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฝืนคืน
•มีเหตุที่เหลือวิสัยที่ห้างจะดำรงอยู่ได้

ดังนั้นการเลิกห้างหุ้นส่วน ถ้าเราสามารถตกลงกันในระหว่างหุ้นส่วนได้ ก็จะไม่มีปัญหาใดๆ แต่ถ้าตกลงกันไม่ ได้ เช่น หุ้นส่วนคนหนึ่งต้องการเลิก แต่อีกคนไม่ต้องการเลิก วิธีแก้ก็คือ ก็อาจจะหาคนอื่น มาซื้อหุ้นส่วนแทนก็ได้

ต้องการเลิกห้างฯ จะเริ่มต้นอย่างไรดี ?

เรื่องนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกัน เมื่อเราตกลงว่าต้องการเลิกกิจการเป็นที่แน่นอนแล้ว บางคนก็ไม่รู้ขั้นตอนของกฎหมาย แต่ขอบอก ขั้นตอนมันก็ยุ่งยากเหมือนกัน แต่ก็น้อยกว่า กิจการประเภท" บริษัท" ถ้าพูดถึงทางด้านหลักกฎหมายแล้ว ขั้นตอนก็มีดังนี้
1. ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลงเลิกห้างฯ
•ลงลายมือในแบบคำขอจดทะเบียนเลิก
•ตั้งผู้ชำระบัญชีของห้างฯ
ผู้ชำระบัญชีของห้างฯได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่ จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกห้างฯ หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนต้องเป็นผู้ชำระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคน ผู้ชำระบัญชีต้องกระทำร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลได้กำหนดอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ในเวลาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
2. ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างฯต่อนายทะเบียน
3.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
4. แจ้งเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ทุกคน (ถ้ามี)
อนึ่ง ขั้นตอนข้อ 2-4 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างฯ
3. จัดทำงบดุล ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
4. เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล 5. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สิน หนี้สินต่างๆที่ค้างอยู่ ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนผู้เป็นหุ้นส่วน
6. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน
และในกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี
7. เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี
8. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี

อันนี้ก็หลักกฎหมาย จะเห็นกฎหมายเขาวางไว้ ค่อยข้างยุ่งยาก เยอะแยะ ดูแล้วตาลายไปหมด แต่ในทางปฎิบัติแล้ว ถ้าบริษัทฯมีผู้ถือหุ้นที่ไว้ใจได้ หรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ก็แค่บอกกันว่าและตกลงจะเลิกห้างฯแล้วนะ จากนั้นก็มาเซ็นเอกสารต่างๆ ก็ไปจดเลิกกันเลย


จะต้องเตรียมตัวเก็บข้อมูลหรือเอกสารหรืออื่นๆ อย่างไรนะ? จึงจะพร้อมจดทะเบียน

อันนี้ก็เป็นคำถามอีกว่า ต้องเตรียมตัวอย่างไร เพราะหลายๆ คน เห็นขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็เวียนหัวปวดเศียรแล้ว แต่ผมว่า ถ้าต้องการสะดวกสบาย ควรจะจ้างสำนักงานบัญชี ต่างๆ ทำให้ดีกว่าคะ เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกัน เพียงเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน พิธีรีตองอะไร เขาก็ทำให้หมด เราก็มีหน้าที่เซ็นเอกสารและเตรียมเอกสารเท่านั้น
แต่ถ้าต้องการจะจดทะเบียนเลิกเองละก็ ควรเตรียมตัวเรื่องดังต่อไปนี้
1.เตรียมข้อมูลและเอกสาร เช่นบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน มาลงลายมือชื่อในเอกสารการจดทะเบียนเลิก
2.ดูข้อมูลในการจัดทำบัญชี ว่า บริษัทมีหนี้หรือไม่ เช่น หนี้ของบุคคลภายนอก ,หนี้สรรพากร เป็นต้น ถ้าหากมีก็ควรชำระหนี้ให้หมด และยิ่งเป็นหนี้ สรรพากรด้วย คุณอาจโดนภาษีย้อนหลังก็ได้
3.ดูข้อมูลว่า บริษัท มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นชื่อในนามบริษัท เช่น ซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ ในนามบริษัท ถ้าหากมี ก็ควรเปิดขายให้หมด
4.ดูข้อมูลว่า บริษัท มีสินค้าคงเหลือหรือไม่ ใน สต๊อค ถ้ามีก็เปิดขายให้หมด
5.ดูข้อมูลว่า บริษัท มีการจัดทำบัญชีภาษีอากรหรือไม่ เช่น ยื่นภาษี ภพ.30 ครบทุกเดือนตั้งแต่เข้าระบบมา ยื่น ภงด.50,51 หรืองบการเงิน,งบดุลต่างๆครบถ้วนทุกปีหรือไม่ ถ้าไม่ยื่นหรือไม่จัดทำ ก็ควรจัดทำให้เรียบร้อย
6.ดูว่าจะตั้งให้ใครเป็นผู้ชำระบัญชี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมการเดิม
7. ฯลฯ

ขั้นตอนเบื้องต้นในการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

ทีนี้มาพูดถึงขั้นตอนการจดเลือกบริษัท มีขั้นตอนใหญ่ๆ 2 กรณี คือ
1. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
2.จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี

1.การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

เราก็เริ่มจัดทำการประชุมเพื่อตกลงที่จะเลิกห้างหุ้นส่วน ,แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี,ผู้สอบบัญชี, ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือชื่อในคำขอเลิกห้างฯ
  จากนั้นเราก็ไปจดทะเบียนเลิกห้างฯกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จดทะเบียนเลิกห้างฯกับกรมพัฒนาธุรกิจแล้ว
- ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ว่า ห้างฯนี้ได้เลิกแล้ว มีใครคัดค้านหรือไม่
ถ้าห้างฯจดเข้าระบบภาษีมูลเพิ่มด้วย
- คุณต้องรีบจัดเอกสาร ภพ.09 และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเขาให้จดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณจดทะเบียนเลิก ไม่งั้นก็จะโดนปรับนะ
- จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน ต่างๆ ยื่นสรรพากรให้เรียบร้อย
- พูดง่ายๆก็คือจัดทำบัญชีต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยคะ

2.การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

เมื่อเราได้จัดทำรายการข้อ 1. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ
- เรียกผู้เป็นหุ้นส่วนมาประชุมแล้ว ผู้ชำระบัญชี ก็ไปจดทะเบียน เสร็จชำระบัญชี
- เมื่อจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว ก็เป็นอันจบ เรียบร้อยการปิดห้างหุ้นส่วน

ยังมีขั้นตอนหรือประเด็นอื่นๆ อีกไหม

แน่นอนครับ อาจยังมีขั้นตอนปลีกย่อยอีกหลายอย่างขึ้นอยู่กับห้างฯของคุณว่า ได้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารบัญชี และการยื่นภาษีครบถ้วน พร้อมหรือไม่อย่างไร ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดเลิกห้างฯ

เอกสารที่ต้องเตรียมไว้
- สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
- เอกสารที่ประกอบคำขอจดทะเบียนต่างๆ (อันนี้ต้องไปโหลดจากเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
ถ้าห้างฯจดเข้าระบบภาษีมูลเพิ่มด้วย
- เอกสารการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)พร้อมใบเสร็จประมาณ 2-5 ปี
- งบดุล งบกำไรขาดทุน ที่ยื่นสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 2-5 ปี
- งบดุล งบกำไรขาดทุน ณ วันเลิก ที่ยื่นสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-เอกสารการจดทะเบียนเลิก ภพ.09

อยากใช้บริการสำนักงาน "เพื่อนงานและการบัญชี " ได้ไหม คิดราคาเท่าไหร่

ได้คะ ยินดีคะ ราคานี้ต้องพิจารณาว่า ทางห้างฯ ได้จัดทำบัญชี ยื่นแบบภาษี ปิดงบดุล ครบถ้วนหรือยัง
ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องมาจัดทำบัญชี ยื่นแบบภาษีให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน เป็นต้น
ถ้าจัดทำบัญชีเรียบร้อยทุกอย่างประมาณเท่าไหร่

เอกสารพร้อมทุกอย่าง
- ค่าใช้ประมาณ 10,000-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ว่าถูกต้องเพียงใด เช่น ไม่ได้จด Vat ไม่ได้จัดบัญชี ฯลฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เสีย เช่นค่าปรับยื่นงบล่าช้า เป็นต้น

เป็นไงคะ เรื่องการจดทะเบียนเลิกห้างฯมีขั้นตอนตามกฎหมายยุ่งยากพอสมควร จน น่าเวียนหัว ดังนั้นทางที่ดี ควรจ้างผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทำให้ดีกว่า จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียภาษีย้อนหลังกันอีกนะคะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270